Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Tagi

Ceny i pozostałe koszty:

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, podany jest na stronie z oferowanym produktem. W przypadku zamówienia, większej liczby produktów koszt wysyłki ustalany jest na poziomie najwyższego kosztu dostawy powiększonego o opłaty dodatkowe zawarte w opisach poszczególnych towarów lub Cennikach Dostaw Allegro.

3. O ile w ofercie sprzedaży nie zaznaczono inaczej, najniższy koszt przesyłki listownej wynosi 4,5 zł a przesyłki pobraniowej 15 zł.Zamówienia:

1. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.allegro.pl. przez całą dobę lub telefonicznie w godzinach od 9.00 do 18.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem pod adresem: sklep@intermax24.pl przez całą dobę lub telefonicznie pod numerem telefonu503 417 888 w godzinach od 9.00 - 18.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Jeżeli z opisu aukcji wynika, iż Klient ma możliwość wyboru koloru, fasonu, rozmiaru itp. prosimy o jego dokonanie poprzez formularz opcji dostawy PAYU/Płacę z Allegro.

 

Dostawa:

1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Dokładamy wszelkiej staranności by wysyłka towaru nastąpiła w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty/przelewu za zamówione towary, (chyba, że podczas potwierdzenia zamówienia nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu wysyłki pomiędzy Sprzedającym – firmą INTERMAX a Kupującym), jednakże wydanie towaru następuje każdorazowo nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez INTERMAX chyba, że umowa stanowi inaczej.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty oraz w niedziele i święta, staramy się realizować kolejnego dnia roboczego, w kolejności ich chronologicznego wpłynięcia.

5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

6. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o poinformowanie nas o tym podczas składania zamówienia poprzez wypełnienie stosownego formularza allegro (Płacę) i podanie danych Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

 

7. Po otrzymaniu przesyłki prosimy o dokładnie sprawdzenie stanu opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia prosimy sporządzić protokół szkodowy.

8. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej wszystkie przesyłki są ubezpieczone


Sposoby płatności:

1. Jeżeli oferta sprzedaży konkretnej rzeczy nie stanowi inaczej płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:

1) przed wydaniem towaru Klientowi:

- przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 61 1050 1621 1000 0092 1251 5796

- za pomocą systemu Płacę z Allegro PayU.

2) w momencie odbioru towaru:

za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki,

2. Firma INTERMAX może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione między Stronami.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem lub za pomocą systemu Płacę z Allegro, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.


Odstąpienie od umowy:

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór znajduje się w poniższym linku:

 

http://intermax24.pl/O%C5%9Bwiadczenie/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20odst%C4%85pieniu%20od%20umowy.pdf

 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy prosimy o wskazanie identyfikatora użytkownika lub numeru transakcji. Nie podanie tych informacji nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument. Firma INTERMAX nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez INTERMAX.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. INTERMAX nie stosuje polityki towarów zastępczych.


Procedura rozpatrywania reklamacji:

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa INTERMAX. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez pracownika firmy INTERMAX, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach procedury reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zostać opakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do siedziby INTERMAX.

4. Towar powinien zostać przysłany z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo prosimy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień (gwarancja czy rękojmia).

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku INTERMAX rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona.

6. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

7. Reklamowany towar prosimy przesyłać na adres:

INTERMAX

Ul. Cicha 32/3/5

41-943 Piekary Śląskie

8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, INTERMAX uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.


Serwis:

Adres, pod którym należy składać reklamacje: sklep@intermax24.plPostanowienia końcowe:

1. W kontaktach z klientem INTERMAX korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon,).

2. INTERMAX ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej. W takim przypadku INTERMAX ponosi odpowiedzialność za działania osoby trzeciej jak za swoje własne.

3. INTERMAX ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

4. INTERMAX informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

5. W stosunku do sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących konsumentami w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.) INTERMAX wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6. INTERMAX zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

7. Regulamin Sklepu INTERMAX nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 ze zm.).
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zastrzegamy, iż prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014.827 ze zm.) przysługuje wyłącznie podmiotowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.)

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą) - w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

2) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

3) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować INTERMAX o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą na adres siedziby firmy INTERMAX lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@intermax24.pl

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.